Do prieskumu diakonických a misijných aktivít sa zapojilo 60,86% cirkevných zborov, čo z pohľadu ÚDRKC na Slovensku možno považovať za reprezentatívnu vzorku, ktorá má výpovednú hodnotu. Prieskum bol realizovaný v období od januára 2015 do  apríla 2015. Cieľom prieskumu je zostaviť správu činnosti za rok 2014 a spracovanie analýzy, ktorá bude slúžiť k vypracovaniu stratégie rozvoja diakonických a misijných aktivít Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Predmetom prieskumu bolo získanie reálneho obrazu o diakonii v cirkevných zboroch  a  zmapovať potreby a možnosti diakonie v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Prieskum obsahuje tri základné oblasti. Prvou skúmanou oblasťou bolo reálne  fungovanie zborovej diakonie podľa dnes platného zákona o diakonii RKC na Slovensku 1/2003. Druhou oblasťou sú aktivity, ktoré v rámci zborovej aktivity boli relizované v roku 2014. Tretia oblasť sa zameriava na mapovanie potrieb a možností zborovej diakonie RKC na Slovensku.

na stiahnutie: Vyhodnotenie prieskumu – 2014