1_celokVypracovať koncepciu diakonickej služby RKC v roku 2015  s definovaním dlhodobých aj krátkodobých cieľov

 • analýza prieskumu realizovaná na úrovni seniorátov a cirkevných zborov
 • rokovania správnej rady ÚD RKC na Slovensku
 • rokovanie a konzultácie so zástupcami Synodnej rady

 


2_mediaZefektívniť informovanosť poskytovaním cielených informácií o diakonii v kresťanskej aj občianskej spoločnosti

 

 • Aktualizácia webovej stránky, správy a informácie v slovenskom aj maďarskom jazyku
 • Medializácia pozitívnych príkladov z praxe predovšetkým v cirkevných časopisoch a periodikách
 • Organizovanie odborných seminárov a školení zameraných na diakonickú činnosť
 • Aktívna účasť a organizovanie Konferencií zameraných na diakonickú činnosť
 • Distribúcia propagačných a publikačných materiálov
 • Organizovanie tlačových konferencií

 


3_gyulekezetiPodporiť a rozvíjať zborovú diakoniu

 

 • Spracovanie analýzy cieľových skupín a možností cirkevných zborov so zameraním na diakonickú činnosť
 • Implementácia sociálnych a zdravotných služieb do cirkevných zborov vychádzajúca z potrieb a možností cirkevných zborov RKC na Slovensku  v rámci platnej legislatívy
 • Prepojenie vzdelávania s praxou s možnosťou aplikácie diakonickej služby do  konkrétnych cirkevných zboroch

 


4_diakonusPrepojiť vzdelávanie a prípravu diakonikov s praxou

 • Príprava a realizácia vzdelávacích aktivít zamestnancov a spolupracovníkov (dobrovoľníkov) v rámci diakonie organizovaných z národných alebo zo zahraničných projektov
 • Uzavretie dohody o spolupráci s akademickou pôdou pri výučbe a vzdelávaní diakonov(Univerzita J. Selyeho – Fakulta reformovanej teologie), ktorí sa pripravujú na túto službu v cirkvi.
 • Nadviazanie respektíve prehĺbenie spoluprácu s podobnými vzdelávacími inštitútmi doma i v zahraničí (napr.: Evanjelickou diakoniou a s Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar – Szociális Munka és Diakónia Intézet)s cieľom skvalitnenia a rozvoja prípravy vzdelávania diakonickej služby

 


5_humanitarusPodporiť humanitárnu oblasť a krízové intervencie

 

 • Prostredníctvom humanitárnych aktivít, programov a projektov prispievať k riešeniu aktuálnych problémov na Slovensku aj v zahraničí
 • Uzavretie dohody o spolupráci s rôznymi podobne zameranými organizáciami v rámci krízových intervencií.
 • Vytvoriť na úrovni seniorátov osobitnú sekciu so zameraním na humanitárnu a krízovú

 


6_egyhazV rámci generálnej cirkvi dosiahnuť prepojenie  diakonickej služby s misijnými aktivitami

 

 • vytvorenie spoločnej platformy a kooperácie

 


7_okumenikus

Aktívna účasť na ekumenickom hnutí , ako snahy o prehĺbenie jednoty kresťanských cirkví a kresťanov vo svete, ktorá prekračuje hranice diakonie, vlastného cirkevného spoločenstva a krajiny, udržiavať a budovať partnerské vzťahy na Slovensku a  v zahraničí.

 • V rámci medzinárodných partnerstiev zúčastňovať sa činností v Eurodiakonii, hlavne v jej platforme V4 (Čechy, Slovensko, Poľsko,
 • Zabezpečovanie mladým ľuďom možnosť vzdelávacieho a interkultúrneho výmenného pobytu za účelom: zdokonaliť jazykové znalosti, spoznať kultúru, politiku a sociálnu starostlivosť inej krajiny; vzdelávať sa v sociálnej oblasti; vykonávať prax v sociálnej oblasti a pod.
 • Prehlbovanie spolupráce a výmenu skúseností s diakoniami ostatných cirkevných spoločností na Slovensku ako je napríklad: Katolícka charita, Evanjelická diakonia, atď.
 • Nadviazať partnerstvá v rámci sociálnych a treťosektorových aktivít, ako sú: ASSP – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, SOCIO – Fórum, PMVRO – Platforme mimovládnych rozvojových organizácií, atď.
 • V rámci medzinárodných partnerstiev zúčastňovať sa činností v Eurodiakonii, hlavne v jej platforme V4 (Česká Republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko)