This post is also available in: Maďarčina

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (ďalej ÚD RKC)

Je účelové  zariadenie cirkvi, ktoré vzniklo s cieľom podpory diakonických služieb na platforme Reformovanej kresťanskej cirkvi  na Slovensku. Synoda za účelom dozoru nad diakonickou službou vykonávanou samostatnými cirkevnými telesami, ako aj za účelom vykonávania diakonickej služby zriadila  Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku registrované na základe nariadenia Ministerstva kultúry SR č. MK-33/2001-1.  Poslaním diakonickej služby Cirkvi podľa zákona č.1/2003 o diakonickej službe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku §1 ods. 2 je ošetrovanie a opatrovanie chorých a postihnutých, pomoc osamelým, ľuďom žijúcim osamote, ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, ľuďom, ktorí utrpeli spoločenskú ujmu, alebo sa dostali do krízovej sociálnej situácii a vôbec všetkým odkázaným na pomoc iným.  Cieľom tohto zákona je zabezpečiť vhodný právny rámec pre diakonickú službu Cirkvi. Tento zákon sa vzťahuje na všetky samostatné cirkevné telesá, na nimi priamo alebo nepriamo zriadené a vydržiavané diakonické zariadenia a verejnoprospešné organizácie.

2Vízia ÚD KRC na Slovensku:

Správnou radou 23.2.2015 schválená vízia na obdobie 2015-2020 obsahuje sedem základných oblastí medzi ktoré patria:

  • vypracovanie novej koncepcie
  • zefektívnenie informovanosti poskytovaním cielených informácií o diakonii
  • podpora a rozvoj zborovej diakonie
  • prepojenie vzdelávania a prípravy diakonikov s praxou
  • podpora humanitárnej oblasti a krízovej intervencie
  • prepojenie diakonických činností s misijnými aktivitami
  • aktívna účasť na ekumenickom hnutí

 

Členovia Správnej rady ÚD RKC na Slovensku:
Fitos András, Mikos Annamária, Révész Tibor, Molnár Zsolt , Jaroslav Géci

Riaditeľka: Ibos Henrieta