Ústredie diakónie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je účelové  zariadenie cirkvi, ktoré vzniklo s cieľom podpory diakonických služieb na platforme Reformovanej kresťanskej cirkvi  na Slovensku. Poslaním diakonickej služby Cirkvi podľa zákona č.1/2003 o diakonickej službe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku §1 ods.2 je ošetrovanie a opatrovanie chorých a postihnutých, pomoc osamelým, ľuďom žijúcim osamote, ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, ľuďom, ktorí utrpeli spoločenskú ujmu, alebo sa dostali do krízovej sociálnej situácii a vôbec všetkým odkázaným na pomoc iným.

Ústredie diakónie je výkonnou, riadiacou, administratívnou a kontrolnou zložkou Reformovanej diakonie na Slovensku. Jej  náplňou je výkon, riadenie, správa a kontrola činnosti Reformovanej diakonie ako aj  metodické riadenie diakonických služieb v rámci Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Úlohou Ústredia diakonieReformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je aj evidencia a mapovanie požiadaviek a možností týkajúce sa diakonických činností ako aj samotný výkon diakonickej služby generálno-cirkevného charakteru. Podpora, hľadanie dostupných zdrojov a poradenstvo diakonickej služby v jednotlivých organizačných zložkách cirkvi je ďalšou jej neoddeliteľnou úlohou.

Ústredie diakonieRKC na Slovensku priamo neplánuje poskytovať sociálne služby a starostlivosť v zmysle príslušných zákonov, ale je súčasťou a hybným motorom rozvoja, inovácií a vízií pri budovaní Reformovanej diakonie na Slovensku. Súčasne pokrýva a zabezpečuje činnosti Reformovanej diakonie na celoštátnej úrovni a je zástupcom v štátnych aj medzinárodných štruktúrach týkajúcich sa diakónie. Jej prioritou je jednoznačne podpora rozvoja zborovej diakonieReformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Ústredie diakonie má rozbehnuté niekoľko projektov a plánuje v budúcnosti rozšíriť svoje pôsobenie na všetkých platformách a úrovniach.

Správnou radou schválená vízia na obdobie 2015-2020 obsahuje sedem základných oblastí medzi ktoré patria:

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

  • vypracovanie novej koncepcie
  • zefektívnenie informovanosti poskytovaním cielených informácií o diakonii
  • podpora a rozvoj zborovej diakonie
  • prepojenie vzdelávania a prípravy diakonikov s praxou
  • podpora humanitárnej oblasti a krízovej intervencie
  • prepojenie diakonických činností s misijnými aktivitami
  • aktívna účasť na ekumenickom hnutí

[/no_unordered_list]

Správnu radu ÚD RKC na Slovensku tvoria:

FitosAndrás, MikosAnnamária, Révész Tibor, Molnár Zsolt, Géci Jaroslav.

Riaditeľ: Henrieta Ibosová

Darovacia listina