Ďakujeme Vám, ak podporíte našu prácu aj finančným príspevkom! 

Váš príspevok umožní

  • zavedenie a rozvíjanie sociálnych služieb v cirkevných zboroch
  • hradiť náklady prepravy pri hmotných zbierkach (potraviny, lieky, oblečenie …)
  • pružné poskytovanie pomoci na základe špecifických potrieb jednotlivých zborov
  • rozvoj a skvalitnenie diakonických služieb, rozširovanie radu dobrovoľníkov a ich odborné školenie

 

Vaše dary môžete zaslať na číslo účtu:

SK15 0200 0000 0025 4004 5751 

ĎAKUJEME!