This post is also available in: Maďarčina, Angličtina, Nemčina

Domáca opatrovateľská služba ÚD RKC na Slovensku.

 • Je službou sociálneho charakteru vykonávaná v prirodzenom domácom prostredí
 • Zahŕňa pomoc ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby: starým, chorým, zdravotne ťažko postihnutým ľuďom , v rámci ktorej opatrovateľ/ka podľa potreby občana pomáha pri nasledovných úkonoch:

Nevyhnutné životné úkony

 • bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC
 • donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
 • dohľad

Nevyhnutné práce v domácnosti

 • donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 • nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti
 • práce spojené s udržiavaním domácnosti
 • príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu a večere
 • pranie a žehlenie osobnej bielizne

Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenský prostredím

 • sprievod na kultúrne podujatia, telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia

 

 • Nezahŕňa zdravotnícke výkony
 • Poskytuje opatrovateľské služby v Bratislavskom, v Trnavskom, v Nitrianskom, v Bansko- bystrickom, v Košickom a v Prešovskom samosprávnom kraji
 • nemožno ju poskytovať občanovi vtedy, ak:
 • je klientovi poskytovaná pobytová služba v sociálnom zariadení (napr. v zariadení pre seniorov)
 • ak poberá osoba, ktorá ho opatruje peňažný príspevok na opatrovanie alebo príspevok na osobnú asistenciu z ÚPSVaR
 • je klientovi nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou
 • podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. je potrebné pre začatie služby predložiť posudok pri odkázanosti a rozsudok, ktorý vydáva príslušná obec alebo mesto
 • Opatrovateľská služba sa vykonáva v pracovné dni aj cez soboty a nedele podľa individuálnych potrieb občana. Za poskytované služby občan prispieva podľa cenníka vydaným ÚD RKC na Slovensku.

 

Aké doklady sú potrebné na vybavenie opatrovateľskej služby?

 1. Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
 2. Posúdenie a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydanú príslušnou obcou alebo mestom kde býva klient
 3. Potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok
 4. Rozsudok súdu a pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)
 5. Doklad z ÚPSVaR, že nepoberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo opatrovanie
 6. Potvrdenie o bezinfekčnosti klienta od obvodného lekára

 

 

Koordinátorky: Zuzana Harisová, Erika Lengyelová, Ildikó Ráczová

Tel. kontakt: 0905 740 081-Komárno, 0905 825 710 – Kráľovský Chlmec

E-mail: diakonia.kozpont@gmail.com

Dokumenty potrebné k žiadosti môžete stiahnúť tu:

cenník opatrovateľskej služby 2017

potvrdenie-tpsvar

potvrdenie-o-dezinfeku%cc%88nosti

ssiadosu-o-poskytovanie

vyhlasenie_o_majetku