This post is also available in: Maďarčina

 

Podporte nás

Ústredie diakónie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je účelové  zariadenie cirkvi ktoré vzniklo s cieľom podpory diakonických služieb. Prvoradou úlohou diakonickej služby Cirkvi je ošetrovanie a opatrovanie chorých a postihnutých, pomoc osamelým, ľuďom žijúcim osamote, ľuďom v nevýhodnej sociálnej situácii. Prioritou ústredia jednoznačne podpora rozvoja zborovej diakonie RKC na Slovensku. Ústredie diakonie má rozbehnuté viacero projektov a plánuje v budúcnosti rozšíriť svoje pôsobenie na všetkých platformách a úrovniach. Príprava a zabezpečenie ako aj podpora už rozbehnutých aktivít si vyžaduje aj isté finančné náklady, ktoré mnohokrát nie sú zanedbateľné.

Z toho dôvodu sa obraciame  na Vás s prosbou o podporu Ústredia diakonie RKC na Slovensku.  Cieľom tejto výzvy je osloviť ochotných darcov:

 • k pravidelnej finančnej podpore vo výške 3 € mesačne
 • o jednorazovú finančnú čiastku, podľa vášho rozhodnutia

Vaše dary môžete zaslať na číslo účtu: SK15 0200 0000 0025 4004 5751

 • Ďalšou možnosťou podpory je poskytnutie 2% (3%) dane z príjmov.

 

Ústredie diakonie RKC na Slovensku sa tento rok uchádza o 2% dane z príjmov. Ak by ste chceli podporiť našu činnosť kliknite na:……………………………………………..

 

Aj vďaka Vašim darom a 2% daní z príjmov:

 • pomôžete rodinám, ktoré sa ocitnú v krízovej sociálnej situácii a potrebujú odbornú pomoc
 • pomôžete chorým a bezvládnym odkázaným na pomoc iným
 • pomôžete našim bratom a sestrám pri zvládaní ťažkých životných situácií
 • pomôžete prepusteným z výkonu trestu a ich rodinám začleniť sa do spoločnosti
 • pomôžete ľuďom a ich rodinám, ktorý sa liečia zo závislostí
 • pomôžete našim bratom a sestrám umiestnených v sociálnych zariadeniach
 • pomôžete zlepšiť kvalitu a rozvoj reformovanej diakonie na Slovensku

Vaše dary a 2% nám umožnia

 • rozšíriť a vzdelávať dobrovoľníkov z radou diakonických služieb
 • podporiť vznik a rozvoj sociálnych služieb v rámci zborovej diakonie v jednotlivých cirkevných zboroch RKC na Slovensku
 • zabezpečiť náklady s dopravou, ktorá slúži na rozvoz materiálnych zbierok (potravín, liekov, ošatenia…..)

Vďaka Vašim darom dokážeme

 • pružnejšie reagovať a adresnejšie nasmerovať pomoc podľa priorít vychádzajúcich z potrieb cirkevných zborov RKC na Slovensku

Vyhlásenie-2018-DP-2017-kitöltve

V2Pv17_poucenie

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA

Obchodné meno: ÚSTREDIE DIAKONIE REFORMOVANEJ KREŠŤANSKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
SÍDLO: Jókaiho 34, 945 01 KOMÁRNO
Právna forma, IČO: ÚČELOVÉ ZARIAD.CIRKVI,  42045606